Stanovy občanského sdružení Cesta mramoru

Publikováno 8.3.2005

Stanovy občanského sdružení Cesta mramoru

CESTA MRAMORU, sdružení sochařského symposia Dobřichovice - Karlík

Čl. I. Název a sídlo sdružení
1. Název sdružení zní: CESTA MRAMORU, sdružení sochařského symposia Dobřichovice - Karlík.
2. Sídlo sdružení: Karlík, K Třešňovce 847, 252 29 Karlík
3. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Cíl činnosti sdružení
1. Ve spolupráci s obcí Dobřichovice pořádat sochařská sympozia, sochy na nich vzniklé osazovat a postupně tak vytvářet ,,Cestu mramoru" mezi obcemi Dobřichovice a Karlík.
2.Uspokojování kulturních, vzdělávacích a výtvarných zájmů členů sdružení.
3. Spolupráce se spolky a organizacemi působícími v této oblasti
4. Spolupráce s orgány místních samospráv v regionu.

Čl. III. Základní zásady činnosti sdružení
1. Sdružení je založeno na demokratických principech
2. Členství ve sdružení je dobrovolné

Čl. IV. Členství ve sdružení
1.Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se zaváže obhajovat jeho programové cíle. Členství vzniká dnem, kdy s přihláškou souhlasí výbor občanského sdružení.
2.Členství ve sdružení končí oznámením o ukončení členství a dále pak úmrtím, případně vyloučením za činnost, která je v hrubém rozporu s programovými cíli sdružení. O vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh kteréhokoliv člena občanského sdružení.

Čl. IV. Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor sdružení
c) prezident
d) kontrolní komise
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se jednou ročně, případně tehdy, požádá-li o její konání výbor sdružení nebo alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Valnou hromadu svolává prezident sdružení a termín jejího konání stanoví výbor.
1.Valná hromada může jednat a usnášet se, je-li přítomna aspoň jedna třetina celkového počtu členů . Není-li řádně svolaná Valná hromada usnášeníschopná, usnese se výbor na svolání nové Valné hromady, přičemž usnášeníschopnost je dána přítomností nadpolovičního počtu těch, kteří se dostavili na konání předem oznámené.
2.Valná hromada volí výbor sdružení, prezidenta sdružení a členy kontrolní komise. Volební období je maximálně dvouleté.
3.Výbor sdružení (dále jen výbor) je v období mezi jednáními valné hromady nejvyšším orgánem sdružení. V období mezi valnými hromadami řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou svěřeny valné hromadě. Výbor je nejméně tříčlenný. Členem výboru je z titulu své funkce prezident sdružení.
4.Prezident sdružení zastupuje sdružení navenek jako jeho statutární orgán. Je volen valnou hromadou sdružení. Prezident řídí činnost sdružení a svolává zasedání valné hromady a výboru.
5.Kontrolní komise sdružení je tříčlenný orgán, který sleduje hospodaření sdružení, vyhodnocuje jeho výsledky a předkládá kontrolní zprávu valné hromadě sdružení. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do všech dokladů a zkoumat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy sdružení. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a jejím členem nemůže být prezident sdružení a osoba, která vede účetnictví sdružení.

Čl. V. Zdroj prostředků sdružení
K zajištění činnosti sdružení slouží peněžní a jiné hmotné a nehmotné prostředky, které si sdružení opatřuje:
1. Dobrovolnými členskými příspěvky
2. Hospodářskou činností sdružení
3. Dary třetích osob
4. Dotacemi na jednotlivé projekty
Sdružení provozuje činnost uvedenou v předchozích bodech za podmínek stanovených zvláštními předpisy (zák.č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o živnostenském podnikání a další). Výše uvedená činnost je provozována sdružením pouze za účelem získání prostředků pro naplnění deklarovaných cílů sdružení.

Čl. VI. Zásady hospodaření sdružení
1. Sdružení vede podvojné účetnictví.
2. Za účetnictví odpovídá prezident a výbor sdružení
3. Účetní závěrku schvaluje valná hromada
4. Peněžní prostředky jsou uloženy na běžném účtu, dispoziční právo k účtu mají členové výboru sdružení.
5. Výdaje sdružení tvoří: a) materiálové náklady a služby vynaložené na jednotlivé projekty a aktivity pořádané sdružením
b) kancelářské potřeby a ostatní režijní výdaje spojené s činností sdružení (např. telefonní poplatky, poplatky za internet, správní poplatky apod.
c) cestovní náklady spojené s organizováním akcí pořádaných sdružením
d) poplatky za vedení účtu
f) honoráře autorům
g) výdaje na propagační materiály prezentující činnost sdružení
h) výdaje na reprezentaci při pořádání akcí sdružení
6. Prokázání a schvalování výdajů: a) výdaje budou hrazeny na základě faktur, hotovostních dokladů, cestovních příkazů b)výdaje schvaluje svým podpisem prezident sdružení

Čl. VII. Změna stanov sdružení
1. Tyto stanovy má právo měnit a doplňovat valná hromada sdružení.

Čl. VIII. Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká na návrh kteréhokoliv člena sdružení
2. Návrh musí být odsouhlasen valnou hromadou sdružení a to nadpoloviční většinou.
3. V případě zrušení sdružení rozhodne valná hromada o tom, jak vypořádat majetkové poměry sdružení.
Čl. IX. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.